Nichiyu Giken Kogyo Co., Ltd.

Nichiyu Giken Kogyo Co., Ltd.

2-22-1 Minami-Ikebukuro
171-0022 Toshima-Ku Tokyo
Japan

+81-3-3983-6537

http://ocean.nichigi.com

Sensors by Nichiyu Giken Kogyo Co., Ltd. (total: 3)

Hardware components by Nichiyu Giken Kogyo Co., Ltd. (total: 1)

Random manufacturers (more)

Browse sensors (263)

Browse hardware components (214)

Browse deep sea observatory related services (3)